Zakres interwencjonizmu na rynku mieszkaniowym

W wielu krajach zachodnich nastąpiły istotne zmiany w zakresie interwencjonizmu na rynku mieszkaniowym nastąpiło odejście od reglamentacji czynszów na rzecz dołków mieszkaniowych , co usprawnia funkcjonowanie mechanizmu rynkowego ^niez na tym segmencie rynku.

Elementami rynku nieruchomości są: popyt, podaż i cena. Popyt na nieruchomość oznacza liczbę potencjalnych kupujących lub najemców poszukujących, po różnych cenach danego rodzaju nieruchomości na danym rynku i w danym czasie. Podaż oznacza liczbę nieruchomości dostępnych do sprzedaż) lub wynajęcia na danym rynku w danym czasie po różnych cenach przy założeniu, że koszty pracy i produkcji pozostają na niezmienionym poziomie. Cena oznacza kwotę żądaną, oferowaną lub płaconą za towar. Ceni sprzedaży jest faktem historycznym.

[…]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Jak zmniejszyć skutki budowy?

Wartość odtworzeniowa musi uwzględniać wszystkie koszty budowy, niezbędne do prawidłowego funkcjonow ania i eksploatacji obiektu, koszty przy gotowania dokumen *ac]i projektowej i nadzoru oraz inne uzasadnione koszty. Europejskie Standardy Wy *oy wskazują, że należy także uwzględnić koszt finansowania budowy, który powinien poparty na aktualnym koszcie kredytu29.

[…]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Kiedy spodziewać się wzrostu podaży?

Na rynku użytkowników w średnim okresie wzrost podaży może nie spowodować spadku czynszów pomimo przesunięcia się krzywej podaży z poziomu 5, do SM stawki czynszu mogą utrzymywać się na stałym poziomic, bowiem najemcy podpisali wcześniej długoterminowe umowy na wyższym poziomie czynszów por. rysunek 3.8. Sytuacja taka w^stapiła w Warszawie w drugiej połowic lat dziewięćdziesiątych. Pomi

[…]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Wszystko o use value

Istotnym przejawem wartości jest wartość użytkowa use value). Jest to wartość jaką ma nieruchomość wykorzystywana przez konkretnego użytkownika w określony sposób. Nie uwzględnia ona najracjonalniejszego wykorzystania nieruchomości czy kwoty pieniężnej, jaka mogłaby być osiągnięta przy jej sprzedaży. Ujawnia produktywność dobra ekonomicznego. Poziom tej wartości może zmieniać się w zależności od sposobu zarządzania.

[…]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Definicja nieruchomości

Nieruchomość oznacza wydzielony obszar ziemi wraz z budynkami oraz innymi urządzeniami na nim wzniesionymi. Zakres pojęciowy słowa „nieruchomość” jest zatem szeroki. Definicja nieruchomości jest uregulowana prawnie i wykazuje podobieństwo w poszczególnych krajach. Korzenie ma w prawie rzymskim. Zgodnie z nim, własność nieruchomości sięgała bez żadnych ograniczeń zarówno w głąb ziemi, jak i nad jej powierzchnię. Taką koncepcję nieruchomości zaakceptował również Kodeks Napoleoński, który stanowił podstawę definicji nieruchomości w Polsce międzywojennej . Prawo rzeczowe z 1946 r. zastrzegało, że właściciel nie może sprzeciwiać się działaniom dokonywanym na takiej wysokości lub głębokości, które nie zagrażają jego uzasadnionym interesom2.

[…]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS